Privacybeleid van de gebruikers van de HOOBA & Hooba-Sharing applicaties

Deze mededeling inzake gegevensbescherming (de « Mededeling ») heeft tot doel u te informeren over de manier waarop SMOOVY BV (met maatschappelijke zetel te B-1200 Brussel, Oktoberstraat n° 51 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het n° 0741.693.870, opererend onder de naam HOOBA, hierna: « HOOBA » of « wij »), als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt wanneer u als gebruiker gebruikt maakt van de HOOBA en Hooba-Sharing applicaties (« betrokkene » of « u »).

 

  1. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden omvatten de volgende informatie:

  • Identificatiegegevens

Uw naam, voornaam, organisatie waarvoor u werkt ;

Uw e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord ;

Uw creditcardnummer voor betaalde vloot ;

  • Gegevens betreffende het gebruik van HOOBA

De toeganglogs ; en

De localisatiegegevens wanneer u de applicatie, een voertuig van de HOOBA-vloot of een slimme slot (smart lock) gebruikt ; en

De "eindritfoto’s" die u moet maken en indienen na het voltooien van uw rit, evenals toegang tot de camera om de QR-code van het voertuig te scannen om het te huren.

 

  1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgrond en de bewaartermijn

Doeleinden: Uw persoonsgegevens zijn verwerkt om u in staat te stellen de HOOBA-dienst te gebruiken, en om de toegang tot en het onderhoud van de HOOBA en Hooba-Sharing applicaties, voertuigen en accessoires te beheren.

Rechtsgrond: de legitieme belangen van HOOBA, zijnde om haar contractuele verplichtingen ten aanzien van uw werkgever of de eigenaar van het gebouw waarin uw werkt of woont na te komen.

Bewaartermijn: HOOBA zal u persoonsgegevens na een période van [36] maanden volgend op de desactivering van uw gebruikersaccount verwijderen.

 

  1. Doorgiften van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers van HOOBA (Lattis bij gebruik van de HOOBA applicatie en Joyride bij gebruik van de Hooba-Sharing applicatie), waarmee HOOBA passende maatregelen heeft genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder in Noord-Amerika. Een adequaat niveau van persoonsgegevensbescherming is gewaarborgd bij het overbrengen van uw gegevens naar de Verenigde Staten door de invoering van standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die passende waarborgen bieden voor doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.   

 

  1. Uw rechten

Als betrokkene heeft u, mits aan de wettelijke vereisten voldaan zijn, recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals die door HOOBA zijn verzameld en verwerkt, en om rectificatie van eventuele onjuistheden of verwijdering te verzoeken in bepaalde beperkte gevallen of in het geval dat deze persoonsgegevens onnodig zijn. U heeft ook het recht om de beperking van de verwerking te verzoeken, de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met HOOBA door een schriftelijke en ondertekend verzoek te sturen naar het e-mailadres [management@hooba.eu] of naar het postadres van HOOBA – Henri Choméstraat n° 39, B-1030 Brussel, België, met een kopie van uw identiteitskaart of een ander document waaruit blijkt dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In België kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Nadere informatie kan op de website van de autoriteit gevonden worden: Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit.